ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยดีเด่นระดับประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2552  
 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ ทองงาม ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายังสถานีอนามัยหนองหลวง โดยมีนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และนายทวี ธูปขุนทศ หัวหน้าสถานีอนามัยหนองหลวง บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยหนองหลวงที่ประสบผลสำเร็จในการประกวดสถานีอนามัยดีเด่นในระดับภาค
ในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยดีเด่นระดับประเทศ เป็นการพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัยที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ เชิดชูเกียรติแก่พื้นที่ตำบล อำเภอ ที่ดำเนินงานตามโครงการอยู่เย็น-เป็นสุข ได้ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยม
สถานีอนามัย คือ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน และกระจายอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยได้นำนโยบายไปประสานกับนายอำเภอและส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการจนทำให้แต่ละจังหวัดมีพื้นที่ตำบล อำเภอ นำไปสู่โครงการอยู่เย็น-เป็นสุข ประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2552 เวลา 08.32 น. โดย คุณ พนม มีบัว

ผู้เข้าชม 1955 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย