หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
         อบต.หนองหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล หนองหลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประ กาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 )ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
         ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบดอนไม่มีแม่น้ำ ไหลผ่าน มีคลองธรรมชาติ ไม่มีภูเขาหรือมอที่ราบดอน จะใช้ปลูกพืชไร่ และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่งมีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา  
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 9,429 คน ประกอบด้วย
  ชาย 4,750 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33
  หญิง 4,679 คน คิดเป็นร้อยละ 49.67
  จำนวนครัวเรือน 2,834 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 105.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
   ทิศเหนือ :          ติดต่อ    ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
     ทิศตะวันออก :   ติดต่อ        ต.จันทิมา ,ต.ลานกระบือ,ต.บึงทับแรต
                               อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
     ทิศใต้ :       ติดต่อ     ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย
     ทิศตะวันตก :   ติดต่อ    ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอลานกระบือ ห่างจากอำเภอประมาณ 1 0.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด กำแพงเพชร 45 กิโลเมตร ตามถนนสายพิษณุโลก – กำแพงเพชร ( ทางหลวง