หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
         อบต.หนองหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล หนองหลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประ กาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 )ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทย นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
         ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบดอนไม่มีแม่น้ำ ไหลผ่าน มีคลองธรรมชาติ ไม่มีภูเขาหรือมอที่ราบดอน จะใช้ปลูกพืชไร่ และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่งมีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา  
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 9,429 คน ประกอบด้วย
  ชาย 4,750 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33
  หญิง 4,679 คน คิดเป็นร้อยละ 49.67
  จำนวนครัวเรือน 2,834 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 105.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
   ทิศเหนือ :          ติดต่อ    ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
     ทิศตะวันออก :   ติดต่อ        ต.จันทิมา ,ต.ลานกระบือ,ต.บึงทับแรต
                               อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
     ทิศใต้ :       ติดต่อ     ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย
     ทิศตะวันตก :   ติดต่อ    ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอลานกระบือ ห่างจากอำเภอประมาณ 1 0.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด กำแพงเพชร 45 กิโลเมตร ตามถนนสายพิษณุโลก – กำแพงเพชร ( ทางหลวง หมายเลข 1065 ) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 89 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,625 ไร่   
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  1. บ้านหนองปากดง 347 342 689 186  
2. บ้านลำมะโกรก 289 297 586 173
  3. บ้านหนองมะเกาะ 276 297 573 148  
4. บ้านบึงมาลย์ 316 321 637 171
  5. บ้านหนองหลวง 812 830 1,642 454  
6. บ้านใหม่สามัคคี 315 295 610 151
  7. บ้านหนองไม้แดง 305 316 621 178  
8. บ้านประดาเจ็ดรัง 367 349 716 212
  9. บ้านทรายทอง 313 284 597 168  
10. บ้านวังสระทอง 261 251 512 129
  11. บ้านบึงม่วง 309 298 607 148  
12. บ้านสุรเดชสามัคคี 213 204 417 105
  13. บ้านปรือกระเทียม 198 192 390 112  
14. บ้านหนองเดื่อ 283 268 551 132
  รวม   4,604 4,544 9,148 2,467
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829