หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 

 
 
 
กพ 0023.3/ว 554 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 31 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 555 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 31 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 553 พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 31 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.4/ว 0050 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว514 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสูงอายุ,ค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห  [ 30 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 506 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 508 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสัวสดิการสังคม  [ 29 ม.ค. 2563 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1820
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711