หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 

 
 
 
กพ 0023.3/ว 5813 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5813 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 5784 1-แจ้งกำหนดการตรวจสอบการลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 5784 2-แจ้งกำหนดการตรวจสอบการลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ว 584 หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  [ 18 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ0023.5/5744 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
กพ 0023.5/ ว 5345 การโอนเงินภาษีมูค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้ แก่ อปท.  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1798