หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 


สรุปผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานบริการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 57 


โครงการกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 35 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ลงตรวจผลการดำเนินการใช้จ่ายเ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 34 


โครงการเวทีประชาคม จัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 34 


เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 32 


โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
    

มะพร้าวเสวย
    
       
 
เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 29082  ตอบ 37  
ทัวร์เกาะช้างกับตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ (28 มี.ค. 2559)    อ่าน 2366  ตอบ 0  
 
    
       
 
อบต.คลองน้ำไหล รถเก็บขยะอบต.คลองน้ำไหลทำขยะเรี่ยราด (19 พ.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี มีเชื้อเห็ดไหม (15 พ.ย. 2562)    อ่าน 226  ตอบ 1
ทต.บ้านพราน แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (9 พ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.บ้านพราน เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (9 พ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.วังยาง เว็บไซต์ ทต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังตะแบก เว็บไซต์ อบต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
    

 
 
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 ประจำป [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน ของ อบต.หนองหล [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 19 

วัดสว่างอารมณ์
 
 
 
  
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
 
 


จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบ [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบ [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สา [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรล [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรล [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรล [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดผิวเรียบ [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สา [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สา [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคันคลองท่อท [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายว [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคันคลองท่อท [ 4 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายว [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียนในเข [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สา [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 31 ต.ค. 2562 ]

 
 
     
 
กพ 0023.3/ว 5706 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5817 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5817 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5221 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5221 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5818 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5818 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5813 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5813 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 5784 1-แจ้งกำหนดการตรวจสอบการลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 5784 2-แจ้งกำหนดการตรวจสอบการลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 584 หารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  [ 18 พ.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/5744 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ ว 5345 การโอนเงินภาษีมูค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ให้ แก่ อปท.  [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ0023.5/ว581 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอและกำหนดผลงาน [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว580 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5727 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5726 ซักซ้อมแนวทางการบันทึกแผนพัฒฯาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan [ 15 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5692 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]   
กพ0023.5/ว571 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ 12 พ.ย. 2562 ]   
    
 
 
 
 
  ร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อท่านมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 


เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552