หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัย ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบและปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักกษะการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 5 ปี แก่ พ่อ แม่ ผู้ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัย ประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองพิไกรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพิไ [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ภาคเรีย [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณะและวัดป่าหนองหลวง [ 4 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


การประชุมพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


การแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CUP KAMPHAENGPHET 2022 [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย (3Rs) ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง (ส่งเสริม [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transpar [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 19 


การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 18 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอลานกระบือ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


โครงการป้องกันและลดอุลัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 


การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


การประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


ประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์พักคอย (CI : Community Isolation) ของทางองค์การบริห [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและเด็กและเยาวชน [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
    

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
    
       
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0  
กรณีโอนย้าย (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 23  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (10 ก.พ. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.หัวถนน บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.วังไทร บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองสมบูรณ์ บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังควง บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังตะแบก  บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บึงทับแรต บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ทุ่งทอง บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ถาวรวัฒนา บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว  บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังชะโอน บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
    

 
 
โคก-หนอง-นา โมเดล ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
เชิญชวน ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 

วัดสว่างอารมณ์
 
 
 
  
 
อบต.ลานกระบือ ผลการลดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตามโครงการใช้พลั [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.นครชุม รับการสัมภาษณ์และลงพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริ [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โ [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลอง เริ่มจากที่นานายจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำน [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้น (ปาติชั่น) จำนวน ๑ รายกา [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำน [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อสายดับเพลิง จำนวน ๓ เส้น ของสำนักปลัดฯ โดยวิธี [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน ๑ [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และส [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลองและขุดวางท่อ คสล. หม [ 21 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (กรวยจราจร จำนวน ๒๐ อัน) [ 19 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเดือด [ 19 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเดือด [ 19 เม.ย. 2565 ]

 
 


อบต.หัวถนน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 6430 กำแพงเพชร จำนวน 1 คั [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เดือนพฤษภา [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประจำเด [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าพุทรา จ้างโครงการก่อสร้างเสา และ ติดตั้งเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 พร้อมอุปกรณ์ ลำโพง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าพุทรา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavem [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 115 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานกระบือ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานกระบือ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ปากดง จ้างทำอาหารกลางวัน (วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ปากดง จ้างซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 
     
 
กพ 0023.3/ว 2238 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2237 การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2231 การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2232 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2233 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2234 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 2230 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดู : 6) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2213 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ตวบคุม และรักษาผู้ป่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 0)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 224 การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2193 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 6)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2190 การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2189 การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น (ดู : 5) [ แนบ1 ]  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 2176 ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ (ดู : 9)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 2177 การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2154 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 (ดู : 4)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2111 ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง (ดู : 4)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2114 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (ดู : 11)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2113 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 7)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2152 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565 (ดู : 17)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2112 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
    
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอกำลัง
อปพร.
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
แบบคำร้องขอรับบริการสนับสนุน
น้ำอุปโภคบริโภค
แบบคำร้องขอซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
แบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
 
 


เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829