หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยความสะดวก
- งานรักษาความสะอาด
- งานนโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานควบคุมภายใน และบริหารงานความเสี่ยง
- งานสารสนเทศ
- งานวิจัยองค์กรและชุมชน
- งานคลังข้อมูล
- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
- งานถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานกฎหมายและคดี
- งานอำนวยการ
- งานกิจการสภา อบต.
- งานบริหารงานบุคล
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานสวัสดิการและสังคม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานก่อสร้าง
- งานประสานสานสาธารณูปโภค
ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี
- งานตรวจสอบการจัดเก็บรักษา หลักฐานการเงินการบัญชี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การจัดเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบ การจัดทำประโยชน์ จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ
- งานวิเคราะห์ประประเมิน ความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มในการใช้ทรัพยากร ของส่วนราชการต่างๆ
   
- งานประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจรายงาน ผลการตรวจสอบภายใน
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน แก่หน่วยงานรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829