หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
    คู่มือประชาชน
 
 
 
       

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


งานซ่อมบำรุงระบบประปา


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ


งานซ่อมบำรุงถนน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


งานซ่อมขุดลอกคลอง , วางท่อ


งานบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


งานช่วยเหลือสาธารณภัย


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการพนักงานท้องถิ่นถึงแก่กรรม)


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การรับสมัครเด็กปฐมวัย


การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การออกหนังสือรับรองบุคคล


การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829