หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7407332
 
สำนักปลัด
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-421-6308
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 086-119-2139


นางสาวทิพวรรณ จันระอา
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ


นางสาววรภา ฤทธิ์เต็ม
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
นิติกรปฏิบัติการ


นายสุริยา ตองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัญชิสา จันแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัควลัญชญ์ บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุทัศน์ บัวหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุวรรณ ไพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายคำรณ เปรมปรี
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
ยาม


นางสาวธันยพร จันแดง
คนงานทั่วไป


นายประวิทย์ ปานโต
คนงานทั่วไป


นางวรรณวิภา สุขดี
คนงานทั่วไป


นายโอรส พลอาจ
คนงานทั่วไป


นายคมกริช กระต่ายทอง
คนงานทั่วไป


นางสาวรัชนีกร แสงอินทร์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นายนิรุตติ ไม้แดง
คนงานทั่วไป


นางสาวจันทร์จิรา พลอาจ
คนงานทั่วไป


นางสาวฐิติวรรณ ไพโรจน์
คนงานทั่วไป


-ว่าง-
คนงานทั่่วไป


นางสาวโสภิญญา เปรมปรี
คนงานทั่่วไป


นายไกรวุฒิ ยืนยงค์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 090-411-3988


นายกชกร กลับกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 


นายบริบูรณ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวเสาวลักษณ์ ต่อศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวคันธารัตน์ บดีรัฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายพนม หนองหลวง
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป


นายธันวา พลเชี่ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089-706-3056
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสาวอรณิชา พะโยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางมาลัย เกิดสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ เกษแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


-ว่าง-
ครูผู้ช่วย/ครู


นางยุพิน น้อยพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวมะลิสา แรตสอน
ครู


นางวิทยา บุญมี
ครู


นางสาวกัญญา ไพโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางณิตฐา ชะฎาดำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)


นายวิโรจน์ มาน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกชัย ขอนทอง
คนงานทั่วไป


นายสุเมธ แป้นปาน
คนงานทั่วไป


นางสาวอรทัย ใจแสน
แม่บ้าน


นางสาววรรณภา อินเมฆ
แม่บ้าน


นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ทอง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829