หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7407332
 
สำนักปลัด
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 088-421-6308
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 088-421-6308


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาววรภา ฤทธิ์เต็ม
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุริยา ตองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัญชิสา จันแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัควลัญชญ์ บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำพล อินเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสุวรรณ ไพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์


นายคำรณ เปรมปรี
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
ยาม


นางสาวธันยพร จันแดง
คนงานทั่วไป


นายประวิทย์ ปานโต
คนงานทั่วไป


นางวรรณวิภา สุขดี
คนงานทั่วไป


นายโอรส พลอาจ
คนงานทั่วไป


นายคมกริช กระต่ายทอง
คนงานทั่วไป


นายนิรุตติ ไม้แดง
คนงานทั่วไป


นางสาวภิรมญา ไพโรจน์
คนงานทั่วไป


นางสาวณัฐนิช ผิวสุข
คนงานทั่วไป


นางสาวฐิติวรรณ ไพโรจน์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 088-421-6308


นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ /ชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวทิวารัตน์ เสมอชน
คนงานทั่่วไป


นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นอำพัน
คนงานทั่่วไป


นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 


นางกิตติลักษณ์ เรืองวงษ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 081-595-6395


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายบริบูรณ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวฐานิตา เปล่งปลั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพานี มาน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวเจนจิรา แผ่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายพนม หนองหลวง
คนงานทั่วไป


นายธันวา พลเชี่ยว
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-4216308


นางสาวอรณิชา พะโยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่
ครู ชำนาญการ


นางมาลัย เกิดสุข
ครู ชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ เกษแก้ว
ครู ชำนาญการ


-ว่าง-
ครู


นางสาวกิ่งนภา บัวแดง
ครู ชำนาญการ


นางยุพิน น้อยพงษ์
ครู ชำนาญการ


นางสาวมะลิสา แรตสอน
ครู


-ว่าง-
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวกัญญา ไพโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวมลฤดี จับแสงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวพรสุดา ธนูพล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกชัย ขอนทอง
คนงานทั่วไป


นายพิเชษฐ รักสิงห์
คนงานทั่วไป


นางสาวอรทัย ใจแสน
แม่บ้าน


นางสาววรรณภา อินเมฆ
แม่บ้าน


นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ทอง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711