หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
สำนักปลัด
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
นักบริหารงานทั่่่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี


นางกิตติลักษณ์ เรืองวงษ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางรัตนา มากคิด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวจิราพร วันจัทร์
นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น


นางสาววิชาญ สุขมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


นางสาวศศินา ยอดโยม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711