หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7407332
 
สำนักปลัด
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-421-6308
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 086-119-2139


นางสาวทิพวรรณ จันระอา
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ


นางสาววรภา ฤทธิ์เต็ม
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุริยา ตองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัญชิสา จันแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัควลัญชญ์ บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุวรรณ ไพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์


นายคำรณ เปรมปรี
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง-
ยาม


นางสาวธันยพร จันแดง
คนงานทั่วไป


นายประวิทย์ ปานโต
คนงานทั่วไป


นางวรรณวิภา สุขดี
คนงานทั่วไป


นายโอรส พลอาจ
คนงานทั่วไป


นายคมกริช กระต่ายทอง
คนงานทั่วไป


นายนิรุตติ ไม้แดง
คนงานทั่วไป


นางสาวภิรมญา ไพโรจน์
คนงานทั่วไป


นางสาวณัฐนิช ผิวสุข
คนงานทั่วไป


นางสาวฐิติวรรณ ไพโรจน์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 086-119-2139


นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
นิติกรปฏิบัติการ


- ว่าง -
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวทิวารัตน์ เสมอชน
คนงานทั่่วไป


นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นอำพัน
คนงานทั่่วไป


นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 086-119-2139


นายกชกร กลับกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายบริบูรณ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวฐานิตา เปล่งปลั่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพานี มาน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายพนม หนองหลวง
คนงานทั่วไป


นายธันวา พลเชี่ยว
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-119-2139


นางสาวอรณิชา พะโยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่
ครู ชำนาญการ


นางมาลัย เกิดสุข
ครู ชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ เกษแก้ว
ครู ชำนาญการ


นางสาวกิ่งนภา บัวแดง
ครู ชำนาญการ


นางยุพิน น้อยพงษ์
ครู ชำนาญการ


นางสาวมะลิสา แรตสอน
ครู


นางวิทยา บุญมี
ครู


นางสาวกัญญา ไพโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวมลฤดี จับแสงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวพรสุดา ธนูพล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกชัย ขอนทอง
คนงานทั่วไป


นายพิเชษฐ รักสิงห์
คนงานทั่วไป


นางสาวอรทัย ใจแสน
แม่บ้าน


นางสาววรรณภา อินเมฆ
แม่บ้าน


นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ทอง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829