หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
    บุคลากร
 
 
 
นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
081-7407332
สำนักปลัด
นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
088-421-6308
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-
-
นางสาววรภา ฤทธิ์เต็ม
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ จันระอา
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ
นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
นิติกรปฏิบัติการ
นายสุริยา ตองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญชิสา จันแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัควลัญชญ์ บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ บัวหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุวรรณ ไพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
นายคำรณ เปรมปรี
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ยาม
นางสาวธันยพร จันแดง
คนงานทั่วไป
นายประวิทย์ ปานโต
คนงานทั่วไป
นางวรรณวิภา สุขดี
คนงานทั่วไป
นายโอรส พลอาจ
คนงานทั่วไป
นายคมกริช กระต่ายทอง
คนงานทั่วไป
นายนิรุตติ ไม้แดง
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติวรรณ ไพโรจน์
คนงานทั่วไป
นายวินัย โพธิ์ไกร
คนงานทั่่วไป
นางสาวรัชนีกร แสงอินทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวจันทร์จิรา พลอาจ
คนงานทั่วไป
นางสาวโสภิญญา เปรมปรี
คนงานทั่่วไป
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นายกชกร กลับกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายบริบูรณ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829