หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
    บุคลากร
 
 
 
นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
081-7407332
สำนักปลัด
นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
088-421-6308
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายวิโรจน์ มาน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววรภา ฤทธิ์เต็ม
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ พุทธปวน
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนปฏิบัติการ
นางสาววรัทยา ไข่กร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา เขียวเมือง
นิติกรปฏิบัติการ
นายสุริยา ตองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญชิสา จันแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัควลัญชญ์ บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ บัวหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุวรรณ ไพโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
นายคำรณ เปรมปรี
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ยาม
นางสาวฐิติวรรณ ไพโรจน์
คนงาน
นางสาวธันยพร จันแดง
คนงาน
นายประวิทย์ ปานโต
คนงาน
นางวรรณวิภา สุขดี
คนงาน
นายวินัย โพธิ์ไกร
คนงาน
นายโอรส พลอาจ
คนงาน
นายคมกริช กระต่ายทอง
คนงาน
นายนิรุตติ ไม้แดง
คนงาน
นางสาวรัชนีกร แสงอินทร์
คนงาน
นางสาวจันทร์จิรา พลอาจ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายพันสิงห์ ขอนทอง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นายกชกร กลับกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายบริบูรณ์ เรืองสังข์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ต่อศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวคันธารัตน์ บดีรัฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายธันวา พลเชี่ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพนม หนองหลวง
คนงาน
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ว่าง-
คนงาน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอนุ ทองเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวอรณิชา พะโยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ เกษแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางมาลัย เกิดสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน น้อยพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมะลิสา แรตสอน
ครู
นางวิทยา บุญมี
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย/ครู
นางสาวศิรินภา ปัญญามณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวกัญญา ไพโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวประไพศรี โพธิ์ชื่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นายเอกชัย ขอนทอง
คนงาน
นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ทอง
คนงาน
นางสาวอรทัย ใจแสน
แม่บ้าน
นายสุเมธ แป้นปาน
คนงาน
นางสาววรรณภา อินเมฆ
แม่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829