หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
   
   
 
   
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลหนองหลวง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลหนองหลวง ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตึ ไฟกระพริบ ฯลฯ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในตำบลหนองหลวง ให้เป็นคนที่มีการศึกษา มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มและช่วยเหลือตนเอง สังคมและชุมชน
3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลก
4. พัฒนาให้ประชาชนมีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีรายได้อย่างเพียงพอกับชุมชนเข้มแข็ง หลุดพ้นจากความยากจนตามนโยบายเพิ่มรายได้ ลกรายจ่าย และขยายโอกาสอย่างเป็นธรรม
5. โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่าวเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ
6. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น
7. พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
8. พัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นหน่วยงานที่ทรงประสิทธิภาพในการกำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
 
   
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829